Kurs operatora wózka jezdniowego

Kurs na Wózki Widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej ( łączna liczba godzin 67, w tym teoria 52 godz. oraz praktyka min. 15 godz.) w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • przynajmniej podstawowe wykształcenie
  • ukończony 18 rok życia
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy- operatora wózków widłowych z napędem silnikowym.


Wózki jezdniowe z napędem silnikowym akumulatorowym lub na gaz propan-butan LPG. Znajdują szerokie zastosowanie w transporcie wewnątrzzakładowym, budownictwie, handlu wielkopowierzchniowym i wielu innych branżach. Ich eksploatacja wiąże się z wieloma zagrożeniami, dlatego bardzo istotna jest znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp.