Kurs na uprawnienia energetyczne

Uprawnienia Energetyczne dzielimy na trzy części : gr. I ( elektryczne), gr. II ( cieplne ), gr. III ( gazowe) na stanowisku eksploatacji i dozoru.


Kurs na uprawnienia elektryczne ( gr. I) przygotowuje do egzaminu i pracy na stanowisku elektryka – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv i powyżej 1 kv w zakresie remontów, konserwacji, montażu lub obsługi- tzw. uprawnienia elektryczne.
Szkolenie zakończone egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Podczas szkolenia na uprawnienia elektryczne poruszane są następujące zagadnienia:

 • Przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
 • Obowiązki osób na stanowisku elektryka E,
 • Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych G1,
 • Ochrona od porażeń w sieci do 1 kv i wzwyż,
 • Układy sieciowe,
 • Ochrona odgromowa i przecięciowa,
 • Wyższe harmoniczne w sieciach odbiorczych,
 • Sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,
 • BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona p.poż.,
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.


Szkolenie na uprawnienia energetyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci cieplnych ( gr. II) lub gazowych ( gr. III).
Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Poniżej przedstawiamy zakres podstawowych zajęć podczas kursu:

 • Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji sieci,
 • Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci,
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.