Kurs obsługi suwnic

Kurs obsługa suwnic w zakresie uzyskania uprawnień operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego – IIS w tym bezprzewodowo lub suwnic specjalnych – IS – trwa 35 godzin i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora suwnic w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi suwnic danego typu.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie przynajmniej podstawowe,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.

Podczas szkolenia na operatora suwnic omawiane są następujące zagadnienia:

  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • ogólne wiadomości o suwnicach,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
  • obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy,
  • w trakcie i po jej zakończeniu,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zajęcia praktyczne na danym typie suwnic IIS lub IS;