Konserwator wózków widłowych, suwnic, żurawi HDS

Kurs konserwatora jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na konserwatora w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie przynajmniej zawodowe,
 • odpowiedni stan zdrowia.

Podczas zajęć na szkoleniu konserwatorów Urząd Transportu Bliskiego ( UTB) omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

 • przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB ( Urzędami Transportu Bliskiego),
 • wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych,
 • budowa wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
 • obowiązki konserwatora ( przeglądy, naprawy),
 • przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
 • zasady bhp przy konserwacji.
 • prowadzenie książki konserwacji i obsługi.

Prowadzimy kursy na uprawnienia konserwatora dla następujących UTB:

 • wózki jezdniowe ( w wymiarze 60 godzin): unoszące, naładowane, ciągnikowe, podnośnikowe i specjalizowane,
 • żurawie ( w wymiarze 90 godzin): przenośne HDS
 • suwnice ( w wymiarze 91 godzin): sterowane z poziomu roboczego IIS lub kabiny IS w tym bezprzewodowe.