Informacja o projekcie

Informacja o projekcie :

Cel projektu:

 • Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, dopasowane do potrzeb regionalnego rynku pracy, zapewniając wszystkim uczestnikom projektu usługi i instrumenty

służące indywidualizacji wsparcia – określenie ścieżki zawodowej oraz dopasowanie adekwatnych do potrzeb uczestników instrumentów i usług poprzez

umożliwienie zdobycia certyfikowanych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego poprzez pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia i

staże.

 • Wsparcie w postaci wysokiej jakości oferty zostanie zapewnione w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu.
 • Projekt zakłada, iż po zakończeniu udziału w projekcie co najmniej 17% os. niepełnosprawnych,  35% osób długotrwale  bezrobotnych., 48% osób o niskich kwalifikacjach i 43% nie kwalifikujących się do powyższych grup uzyska stałe zatrudnienie.

Cel główny: Zwiększenie aktywności zawodowej do 30.06.2019 r. przez 24 osoby.

W projekcie mogą wziąć udział osoby które:

 • są bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
 • są w wieku 15-29 lat,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET,
 • zamieszkują województwo podkarpackie.

W ramach projektu oferujemy:

 • wsparcie doradcze (doradca zawodowy, pośrednik pracy),
 • indywidualny plan działania,
 • szkolenia,
 • staże,
 • subsydiowanie zatrudnienie.

 

logotypy ue

Projekt pod nazwą "Droga do aktywności" dofinansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.