Kurs Spawania

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia w postaci książeczki spawacza oraz certyfikatu ( świadectwo egzaminu spawacza) w jednym z następujących metod:

 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną- blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych- 111/E/
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych / np. argonie/ metodą MIG- blach i rur z aluminium i jego stopów 131 / M/
 • Spawanie elektrodą topliwą osłonie gazów aktywnych / np. CO2/ metodą MAG- blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych – 135/C/,
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych / np. argonie/metodą TIG- blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych, blach i rur z aluminium i jego stopów blach i rur z aluminium i jego stopów 141 /T/
 • Spalanie acetylenowo tlenowe ( gazowe)- blach i rur ze stali ferrytycznych 311 /G/


Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach spawaczy posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz aktualne uprawnienia spawalnicze. Dodatkowo osoby te posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów.

Programy szkoleń są jednorazowo uaktualnione z Instytutem Spawalnictwa.

Program szkoleń jednej metody spawania realizowany w ciągu od 127- 171 godzin. Uprawnienia są ważne 2 lata, pod warunkiem, że świadectwo spawacza jest podpisywane co 6 miesięcy przez pracodawcę i gdy wszystkie niżej wymienione warunki są spełnione:

 • Spawacz powinien być zatrudniony, w sposób możliwie ciągły do wykonywania prac spawalniczych w zakresie swoich uprawnień. Dopuszcza się przerwę w pracy nie dłuższą niż 6 miesięcy,
 • Praca spawacza powinna być zgodna z technicznymi warunkami, w jakich przeprowadzono egzamin,
 • Nie powinny istnieć istotne przyczyny do zakwestionowania wiedzy i umiejętności spawacza.

Opłata za kursy i egzaminy są uzależnione od metody spawania, grupy materiałowej i rodzaju półwyrobu.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub ukończona szkoła zawodowa,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność kandydata do wykonywania zawodu spawacza.