Kurs na operatora żurawi przenośnych HDS

Kurs na operatora żurawi przenośnych HDS składa się z części teoretycznej oraz praktycznej ( łączna ilość godzin 35) i kończy się egzaminem państwowym przed komsiją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie HDS w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne terminowo  na terenie całej Polski zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • ukończone 18 lat,
  • przynajmniej wykształcenie podstawowe
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS.


Podczas kursu poruszane są tematy:

  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • ogólne wiadomości o żurawiach HDS,
  • podział na typy: przeładunkowe, przewoźne, leśne ( harvester, fordwarder)
  • budowa żurawi,
  • obowiązki operatorów żurawi,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zajęcia praktyczne na żurawiu.