Kurs obsługi wózków jezdniowych

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, składa się z części teoretycznej i praktycznej ( łączna liczba godzin 46, w tym teoria 34 godz. oraz praktyka min. 12 godz.) w tym szkolenie bezpiecznego użytkowania butli i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne terminowo  na terenie całej Polski zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Warunki przyjęcia na kurs:

  • przynajmniej podstawowe wykształcenie
  • ukończony 18 rok życia
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy- operatora wózków widłowych z napędem silnikowym.


Wózki jezdniowe z napędem silnikowym akumulatorowym lub na gaz propan-butan LPG. Znajdują szerokie zastosowanie w transporcie wewnątrzzakładowym, budownictwie, handlu wielkopowierzchniowym i wielu innych branżach. Ich eksploatacja wiąże się z wieloma zagrożeniami, dlatego bardzo istotna jest znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp.