Szkolenie na uprawnienia elektryczne,cieplne i gazowe

Uprawnienia Energetyczne dzielimy na trzy części : gr. I ( elektryczne), gr. II ( cieplne ), gr. III ( gazowe) na stanowisku eksploatacji i dozoru.

RODZAJ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenie elektrotermiczne;

6) urządzenia do elektrolizy;

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8) elektryczna sieć trakcyjna;

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

 

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy wyż. niż 50kW i mocy nie wyż niż 500 kW wraz z urządzeniami.
pomocniczymi;
2) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy wyż. niż 500kW i mocy nie wyż. niż1800 kW wraz z
urządzeniami pomocniczymi;
3) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy wyższej niż 1800kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządz. pomocn., o przesyle ciepła wyższym niż 50kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
5) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500kW
6) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 15 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
7) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i mocy nie wyższej niż 100 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
8) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i mocy nie wyższej niż 500 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi.;
9) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi.;
10) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
11) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 500 kW;
12) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW;
13) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 500 kW;
14) pompy , ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW;
15) pompy , ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 500 kW;
16) sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje spręż. powietrza i gazów technicznych;
17) sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
18) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności skład. odpowiadającej masie ponad 100 Mg
19) piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW
20) urządzenia umożliwiające przechowyw. ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;
21) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji i sieci wymieni. w pkt. 1 – 20

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

9) turbiny gazowe;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

11) urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;

12)  urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;

13) instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;

14) instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego.


Szkolenie na uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe kończy się  egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną.

Wydawane uprawnienia są w formie świadectwa kwalifikacji i uprawniają do zajomowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci na stanowiskach EKSPLOATACJI ORAZ/LUB DOZORU. Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat - po upływie terminu na który zostały wydane należy je przedłużyć.