Kurs obsługi suwnic

Kurs obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia  lub suwnie, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  – trwa 35 godzin i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora suwnic w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne terminowo  na terenie całej Polski zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie przynajmniej podstawowe,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.

Podczas szkolenia na operatora suwnic omawiane są następujące zagadnienia:

  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • ogólne wiadomości o suwnicach,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
  • obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy,
  • w trakcie i po jej zakończeniu,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zajęcia praktyczne na danym typie suwnic ;