Nalewaki

Szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do Obsługi Urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych w Przewozie Drogowym oraz Kolejowym.

Kurs Napełnianie i Opróżnianie Zbiorników Transportowych składa się z części teoretycznej i praktycznej ( łącznie 37 godzin) i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na tankowanie i opróżnianie zbiorników transportowych : cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT ( Transportowy Dozór Techniczny) są ważne terminowo przez 5 lat zgodnie z rozporządzeniem.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie przynajmniej zawodowe,
 • ukończony 18 rok życia,
 • poprawne wypełnienie wniosku o egzamin
 • aktualne badania lekarskie, potwierdzające zdolność kandydata do przystąpienia do kursu.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

 • ogólne wiadomości o właściwościach fizyko-chemicznych materiałów niebezpiecznych( paliwa ciekłe, gazowe)
 • informacje szczegółowe o materiałach niebezpiecznych przewożonych zbiornikami transportowymi – cysternami w transporcie drogowym i kolejowym,
 • dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi ( cysternami)
 • konstrukcja zbiorników transportowych,
 • konstrukcja i wymagania dotyczące sprzętu zbiorników transportowych,
 • opis i oznakowanie zbiorników transportowych.
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne,
 • Obsługa urządzeń NO tzw. napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych: cystern,
 • Ogólne zalecenia bhp i przeciwpożarowe.