Szkolenia

Kurs operator obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

ILE TRWA?
Zajmie Ci to5 weekendów (sobota/niedziela)
CZY WARTO?
Oczywiście, zdobywasz uprawnienia czeladnicze ważne na całe życie!
KIM JEST OPERATOR CNC?
Operator CNC zajmuje się obrabianiem materiałów z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie. Obrabiarki CNC to inaczej frezarki, tokarki lub inne elektronarzędzia. Dzięki nim można produkować zarówno prototypy, jak i pojedyncze egzemplarze, lub zapewnić produkcję masową w danym zakładzie pracy.

ZAINTERESOWANA/-Y?
Zadzwoń do naszej wspaniałej Ani, która obsługuje kurs CNC i dowiedz się więcej
733-500-780

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony

Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie organizuje i zaprasza na kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony.
Kurs kierowany jest do osób poszukujących pracy oraz osób, które chcą uzyskać kwalifikacje na tym stanowisku.

Wymagania:
- Ukończone 21 lat
- Obywatel Polski, państw członkowskich UE bądź członkowskiego EFTA,
- Pełną zdolność do czynności prawnych
- Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
- Zaświadczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej

Kurs obsługi podestów ruchomych, zwyżek, wózków nożycowych

Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome- zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego terminowo  na terenie całej Polski zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Podczas zajęć na kursie obsługi podestów ruchomych omawiane są następujące zagadnienia:

 • typy podestów ruchomych: nożycowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne itp.
 • budowa podestów ruchomych,
 • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy,
 • BHP podczas obsługi platform roboczych,
 • zajęcia praktyczne,
 • wiadomości o UDT.

Czas trwania szkolenia to 35 h.

Konserwator wózków widłowych, suwnic, żurawi HDS

Kurs konserwatora jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na konserwatora w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie przynajmniej zawodowe,
 • odpowiedni stan zdrowia.

Podczas zajęć na szkoleniu konserwatorów Urząd Transportu Bliskiego ( UTB) omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

 • przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB ( Urzędami Transportu Bliskiego),
 • wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych,
 • budowa wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
 • obowiązki konserwatora ( przeglądy, naprawy),
 • przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
 • zasady bhp przy konserwacji.
 • prowadzenie książki konserwacji i obsługi.

Prowadzimy kursy na uprawnienia konserwatora dla następujących UTB:

 • wózki jezdniowe ( w wymiarze 60 godzin): unoszące, naładowane, ciągnikowe, podnośnikowe i specjalizowane,
 • żurawie ( w wymiarze 90 godzin): przenośne HDS
 • suwnice ( w wymiarze 91 godzin): sterowane z poziomu roboczego IIS lub kabiny IS w tym bezprzewodowe.

Kurs obsługi suwnic

Kurs obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia  lub suwnie, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  – trwa 35 godzin i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora suwnic w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne terminowo  na terenie całej Polski zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie przynajmniej podstawowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.

Podczas szkolenia na operatora suwnic omawiane są następujące zagadnienia:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o suwnicach,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
 • obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy,
 • w trakcie i po jej zakończeniu,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na danym typie suwnic ;